Externe vertrouwenspersoon

Beste ouders,

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Zij staan met naam en telefoonnummer vermeld in de schoolgids en op de website van de school.
De vertrouwenspersoon luister naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Hij heeft kennis van klachtenprocedures, hij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Hij bespreekt met u de voor- en nadelen van deze acties en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met uw gegevens.
Bedenk dat KLAGEN MAG! DE VERTROUWENSPERSOON HELPT U GRAAG OP WEG.
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. Deze is niet aan de school verbonden. U kunt haar te allen tijde raadplegen en vragen om advies. Daarnaast begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de klachtenprocedure van uw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen u en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen.
In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie.

Als tijdelijke externe vertrouwenspersoon van OcTHO is aangesteld:

mevr. Irma van Hezewijk, 
Expertisecentrum voor vertrouwenszaken 
Tel. nr  06 5464 7212
E mail info@vertrouwenswerk.nl
Web site: https://vertrouwenswerk.nl/

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT