GMR

 • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

  De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen kan goed onderwijs gegeven worden, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  De GMR is de gesprekspartner van de voorzitter van het College van Bestuur en behartigt de belangen van alle OcTHO scholen tezamen. Zij bestaat uit 8 ouderleden en 8 personeelsleden, die uit en door de MR-en van de OcTHO scholen gekozen zijn.

  De GMR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van de voorzitter van het College van Bestuur. De GMR vindt het ook belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc.

  Verder kan een ieder het openbare gedeelte van de vergaderingen van de GMR bijwonen. De vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

 • 27-09-2021
 • 07-12-2021
 • 17-01-2022
 • 15-03-2022
 • 19-04-2022
 • 07-06-2022
 • 11-07-2022

  De vergaderingen vinden plaats in De Meulvliet in Tholen vanaf 19:30 uur.

  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via gmr@octho.nl
  Uw mail zal beantwoord worden door de secretaris van de GMR.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT