Welkom op de pagina van OcTHOplus, de plusklas van stichting OcTHO.

Iedere dinsdag wordt op obs De Casembroot in Sint-Annaland lesgegeven aan de leerlingen van de plusklas, kinderen uit groep (3)4 t/m 8 van alle OcTHO scholen. De leerkrachten zijn Nadia Laane en Joey Koen (plusklas@octho.nl). Coördinator van de plusklas is Anouschka van Treijen (a.vantreijen@octho.nl). 

Onze visie is dat alle leerlingen, inclusief cognitief getalenteerde leerlingen, een plek moeten hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten en op hun eigen niveau presteren. Ze hebben een aanbod nodig waarmee ze uitgedaagd worden, leren leren, leren denken en leren leven. In de plusklas brengen we kinderen in (veilige) situaties waarin ze ‘leerweerstand’ ervaren. Door hun manier van denken nemen hoogintelligente kinderen aangeboden 'hordes' eigenlijk zo gemakkelijk dat ze het ontwikkelen van verschillende leerstrategieën niet direct nodig hebben. Door een omgeving te creëren waarin de beproefde aanpak niet werkt, leren ze beter hoe ze moeten leren.Daarbij is zelfreflectie een belangrijke vaardigheid. De rol van de plusklasleerkracht is hierbij coachend van karakter.

In de plusklas worden drie soorten doelen nagestreefd:

Leren leren

Bij het LEREN LEREN gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. In feite draait het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen.Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan) maar ook dat je in staat bent verschillende leerstrategieën (manieren van leren) in te zetten om informatie te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.Leren denken

Bij het LEREN DENKEN gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden. Hierbij gaat het om verschillende typen hogere denkvaardigheden, zoals het analytisch denken (waarbij het onder andere draait om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel), het creatief denken (waarbij het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden vraagt om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan) en het kritisch denken (waarbij het onder andere gaat om het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest geschikte oplossing).Leren (voor het) leven

Bij het LEREN (VOOR HET) LEVEN gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intrapersoonlijke en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren (voor het) leven. Een positief zelfconcept, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan (door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren) zijn voorwaarden om jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij je past.


Voor meer informatie kunt u op iedere school van de stichting vragen naar het beleidsplan cognitief talentvolle leerlingen of contact opnemen met de coördinator, Anouschka van Treijen (a.vantreijen@octho.nl).

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT